Visionsbild över del av den kommande Kämpeavenyn. Här syns människor på språng och som cyklar eller går. Separata körfält för bil och kollektivtrafik. Fasader ut mot vägen.  

Visionsbild över en del av den kommande Kämpeavenyn. Bilden ska ge en känsla av avenyns storlek, innehåll och stadsmässighet. Observera att fasader och detaljer inte är helt korrekta.

Gator i Skeppsbron

Gatorna i Skeppsbron är viktiga allmänna utrymmen och bidrar till att ge stadsdelen sin karaktär. De är viktiga stråk för att kunna ta sig igenom, till eller från Skeppsbron. Men de är också lika viktiga för att vi ska stanna upp, ta en paus eller umgås.

Skeppsbrogatan

Skeppsbrogatan löper söder om hela Skeppsbroparken och delar av den mot kvarters-byggnationen. Skeppsbrogatan ska upplevas som Södra Munksjöns vattennära ”strandpromenad”.

Mot norr öppnar gaturummet upp sig mot Munksjön och den gröna parken. På den södra sidan avgränsas gatan av husfasader och upphöjda bostadsgårdar. För att skapa en god koppling till parken placeras entréer till parken i förlängningen av varje ”lodrät” lokalgata.

Oskarshallsgatan

Oskarshallsgatan föreslås bestå av trivsamma gaturum som också fungerar som vistelseytor för boende och besökare. Det ska vara en gångfartsgata där gående, cyklister och bilister samsas på lika villkor.

Gatan upplevs grön med träd, buskar och perenner som skapar ett intimt gaturum där höga hastigheter inte är möjliga. Längs den gröna zonen finns återkommande platser som öppnar upp sig och ger plats för cykelparkeringar, bänkar och mini-lekytor.

Lokalgatorna

Från norr till söder sträcker sig ett antal lokalgator mellan kvarteren. Många av dem går hela vägen från Skeppsbrogatan till Kämpeavenyn, med Oskarshallsgatan som en avdelare på mitten.

Lokalgatorna i den västra delen av Skeppsbron får namn knutna till platsens historia: Murstensgatan, Cementgatan, Parkettgatan, Kartonggatan och Slakthusgatan.

Gemensamt för dessa lokalgator är de ska vara gångfartsgator med många gröna inslag. Längs lokalgatorna ska även infarterna till kvarterens parkeringsgarage, avlastningszoner för sophantering och leveranser finnas.

Kämpeavenyn

Kämpeavenyn blir ett brett, stadsmässigt stråk som sträcker sig längs med Skeppsbrons södra sida. Avenyn börjar i Jordbrorondellen i väster och slutar i Kämperondellen vid "Viadukten" i öster.

Gatan ska utvecklas till ett urbant huvudstråk med butiker, verksamheter och restauranger i kvarterens bottenvåningar. Stråket utformas med generösa gångbanor och cykelvägar och med separata körfält för bil- och kollektivtrafik.

Kämpeavenyn blir områdets huvudled för samtliga trafikslag. Även Jordbrorondellen, som avenyn ansluter till, kommer behöva göras om, göras större och anpassas för mer trafik. Desutom kommer rondellen anpassas för gående och cyklister samt för mer grönska.

Tallahovsesplanaden

Tallahovsesplanaden är den breda, livfulla gatan som kommer dela den västra delen av Skeppsbron från den östra. Esplanaden ligger direkt öster om kvarter 11.

Tallahovsesplanaden kantas av verksamheter och restauranger. I norr möter gatan Munksjön och längst i söder angränsar den till den tänkta stationen för höghastighetsjärnväg. På Tallahovsesplanaden tillåts ingen biltrafik, utan här är det fritt fram att flanera bäst man vill.